Logo strony Gminna Biblioteka Publiczna w Zwierzynie

VIII GMINNY FESTIWAL TWÓRCZOŚCI DZIECI I MŁODZIEŻY

Konkurs plastyczny - regulamin

temat: Śladami Sienkiewicza – podróż moich marzeń (praca plastyczna ilustrująca wymarzoną podróż)

dla kogo: uczniowie z klas I-VI Szkoły Podstawowej z terenu Gminy Zwierzyn,

zasady: 

prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: I-IIISP, IV-VI SP;

do konkursu będą przyjmowane jedynie prace indywidualne:

praca powinna zostać dostarczona do biblioteki w Górkach Noteckich lub w Zwierzynie;

razem z pracą należy dostarczyć wypełnioną kartę zgłoszeniową;

termin składania prac – do 13 maja 2016 r. do godz. 15 00.

ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi podczas Gali VII GFTDiM w trakcie trwania „Tygodnia Bibliotek”; 

dokładna informacja dotycząca rozdania nagród zostanie podana na stronie internetowej biblioteki;

kryteria oceny: 

wartość plastyczna, 

ciekawe i adekwatne ujęcie tematu, 

indywidualny charakter pracy, 

ogólny wyraz artystyczny.

postanowienia końcowe:

zgłaszając pracę na konkurs Autor zgadza się na jej późniejsze upowszechnienie bez dodatkowych zezwoleń autorów a z pełnym poszanowaniem ich praw do autorstwa poprzez podanie nazwisk;

nadsyłanie w terminie pracy spełniającej warunki konkursu oznacza akceptację przez uczestnika niniejszego „Regulaminu konkursu” oraz oświadczenie, że praca jest wynikiem oryginalnej twórczości i nie narusza praw osób trzecich, a w razie gdyby, mimo zachowania należytej staranności, do takiego naruszenia doszło, zwolnienie organizatorów konkursu od odpowiedzialności za takie naruszenie;

przystępując do konkursu uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb konkursu (zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29. 08. 1997 r., Dziennik Ustaw nr 133 poz. 883);

w sytuacjach nieobjętych regulaminem rozstrzyga organizator konkursu;

prace nagrodzone i wyróżnione stają się własnością organizatora konkursu.

 

Konkurs literacki - regulamin

temat: List z podróży (praca literacka w formie listu, opisująca wrażenia z podróży do wybranego miejsca - podróż może być zmyślona lub prawdziwa)

dla kogo: uczniowie klas IV – VI SP i I-III Gimnazjum z terenu Gminy Zwierzyn

zasady:

prace konkursowe – powinny być składane w dwóch formach:

•w formie wydruku na papierze formatu A4, interlinia 1,5 czcionka 12, Times New Roman (minimalnie jedna strona A4 – maksymalnie dwie strony),

•w formie elektronicznej;

do konkursu będą przyjmowane jedynie prace indywidualne;

prace oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych (klasy IV – VI SP i I-III Gimnazjum);

praca powinna zostać dostarczona do biblioteki w Górkach Noteckich lub w Zwierzynie;

razem z pracą należy dostarczyć wypełnioną kartę zgłoszeniową;

termin składania prac – do 13 maja 2016 r. do godz. 15:00.

ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi podczas Gali VIII GFTDiM w trakcie trwania „Tygodnia Bibliotek”; 

dokładna informacja dotycząca rozdania nagród zostanie podana na stronie internetowej biblioteki;

kryteria oceny: 

walory literackie

ciekawe ujęcie tematu 

indywidualny charakter pracy                       

zgodność z tematem konkursu

oryginalność prezentowanych treści

wartość intelektualna przekazu.

postanowienia końcowe:

zgłaszając pracę na konkurs Autor zgadza się na jej późniejsze upowszechnienie bez dodatkowych zezwoleń autorów a z pełnym poszanowaniem ich praw do autorstwa poprzez podanie nazwisk;

nadsyłanie w terminie pracy spełniającej warunki konkursu oznacza akceptację przez uczestnika niniejszego „Regulaminu konkursu” oraz oświadczenie, że praca jest wynikiem oryginalnej twórczości i nie narusza praw osób trzecich, a w razie gdyby, mimo zachowania należytej staranności, do takiego naruszenia doszło, zwolnienie organizatorów konkursu od odpowiedzialności za takie naruszenie;

przystępując do konkursu uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb konkursu (zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29. 08. 1997 r., Dziennik Ustaw nr 133 poz. 883);

w sytuacjach nieobjętych regulaminem rozstrzyga organizator konkursu;

prace nagrodzone i wyróżnione stają się własnością organizatora konkursu.

 

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA

KONKURS LITERACKI „List z podróży” organizowany przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Zwierzynie w ramach VIII Festiwalu Twórczości Dzieci i Młodzieży
Imię i nazwisko autora: Klasa:
Miejscowość zamieszkania autora: Telefon lub E-mail:
Oświadczenie: Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez GBP w Zwierzynie moich danych osobowych w celach związanych z organizacją Konkursów organizowanych w ramach VIII Gminnego Festiwalu Twórczości Dzieci i Młodzieży. Akceptuję wszystkie punkty regulaminu do konkursu.

Data:

 

Podpis rodzica lub opiekuna:

 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA

KONKURS PLASTYCZNY „Śladami Sienkiewicza – podróż moich marzeń” organizowany przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Zwierzynie w ramach VIII Festiwalu Twórczości Dzieci i Młodzieży
Imię i nazwisko autora: Klasa:
Miejscowość zamieszkania autora: Telefon lub E-mail:
Oświadczenie: Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez GBP w Zwierzynie moich danych osobowych w celach związanych z organizacją Konkursów organizowanych w ramach VIII Gminnego Festiwalu Twórczości Dzieci i Młodzieży. Akceptuję wszystkie punkty regulaminu do konkursu.

Data:

 

Podpis rodzica lub opiekuna:

 

  • Link do strony Program Klutura - Interwencje 2018
  • Link do strony Program Niepodległa
  • Link do strony Program Rozwoju Czytelnictwa
  • Link do strony Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Nardowoego
  • Link do strony Narodowy Program Czytelnictwa
  • Link do strony Biblioteka Narodowa
  • Link do strony Herb Zwierzyń
  • Link do strony Gaz System
  • Link do strony PitTax