Logo strony Gminna Biblioteka Publiczna w Zwierzynie

Deklaracja dostępności

Wstęp

Gminna Biblioteka Publiczna w Zwierzynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Zwierzynie.

Daty publikacji i aktualizacji:

Data publikacji strony internetowej:2012-12-13.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-08-27

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Zwierzynie dla strony gbp.zwierzyn.pl przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative, (pod adresem internetowym: http://checkers.eiii.eu/ ), z którego wynika, że:

strona internetowa gbp.zwierzyn.pl spełnia wymagania w 100%.

 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-07. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

 

Dostępne udogodnienia dla osób niepełnosprawnych:

 

– powiększanie czcionki

– ustawienie wysokiego kontrastu

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Sylwia Markiewicz, biblioteka@gbp.zwierzyn.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 95 761 73 87. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Klikając ten link przejdź do strony Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

1. Gminna Biblioteka Publiczna w Zwierzynie mieści się w dwóch lokalizacjach:

 

a) Gminna Biblioteka Publiczna w Zwierzynie z siedzibą przy ul. Strzeleckiej 3a jest w pełni przystosowana do obsługi osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Przy wejściu do budynku jest podjazd dla osób niepełnosprawnych. Również w środku budynku nie ma żadnych stopni ani schodów, a wejście do niej jest szerokie.

W siedzibie biblioteki nie ma także żadnych barier, które uniemożliwiałyby osobie niepełnosprawnej skorzystanie z czytelni, w tym czytelni internetowej.

Biblioteka dysponuje również toaletą przystosowaną dla osób niepełnosprawnych.

W pobliżu obiektu miejsca parkowania dla osób niepełnosprawnych.

 

b) Filia w Górkach Noteckich z siedzibą przy ul. Cmentarnej 2 jest w pełni przystosowana do obsługi osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Przy wejściu do budynku jest podjazd dla osób niepełnosprawnych. Również w środku budynku nie ma żadnych stopni ani schodów, a wejście do niej jest szerokie. W Filii w Górkach Noteckich nie ma także żadnych barier, które uniemożliwiałyby osobie niepełnosprawnej skorzystanie z czytelni, w tym czytelni internetowej.

Biblioteka dysponuje również toaletą przystosowaną dla osób niepełnosprawnych:

W zakresie dostępności parkingu:

Samochodem można zaparkować pod samym wejściem do budynku.

 

W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:

Zapewnienie na stronie internetowej informacji o zakresie działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w tekście łatwym do czytania,

Biblioteka nie posiada tłumacza języka migowego.

Wstęp z psem asystującym:

Informujemy, że na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

  • MKiDN
  • Link do strony Program Rozwoju Czytelnictwa
  • Link do strony Narodowy Program Czytelnictwa
  • Link do strony Biblioteka Narodowa
  • Link do strony Herb Zwierzyń
  • Legimi
  • Gaz-system Baltic Pipe
  • Baltic Pipe Projekt