Logo strony Gminna Biblioteka Publiczna w Zwierzynie

Regulamin korzystania ze zbiorów GBP w Zwierzynie

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W ZWIERZYNIE

Załącznik do Zarządzenia nr 2/13
Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej
w Zwierzynie
z dnia 30 października 2013 roku

Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze zbiorów bibliotecznych w zakresie ich wypożyczania i udostępniania, korzystania ze sprzętu komputerowego oraz usług internetowych – na podstawie art. 14, ust. 2, 4 ustawy o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 r. (Dz.U.Nr 85, poz.539)

§1. Zasady korzystania ze zbiorów bibliotecznych

 

 1. Zbiory Gminnej Biblioteki Publicznej w Zwierzynie, zwanej dalej Biblioteką, udostępniane są w następujący sposób: prezencyjnie – na miejscu w czytelniach, na zewnątrz – poprzez wypożyczanie.
 2. Korzystanie ze zbiorów jest ogólnie dostępne i bezpłatne, z zastrzeżeniem opłat za usługi, o których mowa w art. 14, ust. 2 ustawy o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 r., a w szczególności: za usługi reprograficzne, w formie kaucji za wypożyczone materiały biblioteczne, za niezwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych, za uszkodzenie, zniszczenie lub niezwrócenie materiałów bibliotecznych.
 3. Tabela opłat i usług.
  Lp. Rodzaj opłaty lub usługi Cena
  1. Koszt upomnienia 4,00 zł
  2. Opłata za nieterminowy zwrot książki 1,00 zł od dzieła, za każdy rozpoczęty tydzień
  3. Opłata za zniszczenie zabezpieczeń elektronicznych 5,00 zł
  4. Koszt wydruku kolorowego A4 1,50 zł
  5. Koszt odbitki kserograficznej A4 0,30 zł
 4. Podstawą do korzystania ze zbiorów bibliotecznych jest zapisanie się do Biblioteki i założenie karty bibliotecznej.
 5. Przy zapisie do Biblioteki obowiązuje:
  • podanie adresu zameldowania i adresu do korespondencji,
  • okazanie dowodu osobistego lub legitymacji szkolnej (osoby do 18 lat),
  • wyrażenie zgody na rejestrację danych osobowych i ich przetwarzanie,
  • zapoznanie się z Regulaminem i podpisanie zobowiązania o jego przestrzeganiu.
 6. Przy zapisie czytelnika do lat 15 wymagana jest obecność jednego z rodziców lub opiekunów prawnych. Wraz z podpisaniem zobowiązania ponoszą oni odpowiedzialność za przestrzeganie zasad korzystania ze zbiorów.
 7. Czytelnik korzystający ze zbiorów Biblioteki zobowiązany jest przestrzegania zasad określonych w Ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 2000r. Nr 80, poz. 904).
 8. Czytelnik winien zabezpieczyć udostępniane materiały biblioteczne przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub zagubieniem. W przeciwnym razie zobowiązany jest do pokrycia spowodowanych przez siebie strat w sposób ustalony przez Regulamin (zwrot równowartości lub dzieła wskazanego przez bibliotekarza).
 9. W bibliotece obowiązuje zakaz palenia tytoniu oraz spożywania posiłków podczas korzystania ze zbiorów bibliotecznych oraz z komputerów.
 10. Odmawia się dostępu do zbiorów bibliotecznych osobom zakłócającym spokój, znajdującym się w stanie nietrzeźwym, bądź będących pod wpływem środków odurzających.

 

§2. Zasady wypożyczania zbiorów bibliotecznych na zewnątrz

 

 1. Czytelnik ma prawo wypożyczyć jednorazowo 4 książki z każdej z bibliotek Gminy Zwierzyn na okres 30 dni.
 2. Czytelnik ma możliwość osobistej, telefonicznej lub elektronicznej rezerwacji materiałów bibliotecznych. Zarezerwowane materiały należy odebrać w ciągu 3 dni.
 3. Biblioteka może przesunąć termin zwrotu materiałów bibliotecznych do dalszych 30 dni, pod warunkiem, że nie ma na nie zapotrzebowania ze strony innych czytelników.
 4. Materiały biblioteczne można prolongować przed upływem terminu ich zwrotu osobiście, telefonicznie lub pocztą elektroniczną.
 5. Po upływie ustalonego terminu zwrotu materiałów bibliotecznych wysyła się do czytelnika jedno upomnienie polecone. Koszt wysyłki upomnienia pokrywa czytelnik.
 6. Po otrzymaniu upomnienia, czytelnik winien bezzwłocznie zwrócić wypożyczone materiały biblioteczne oraz uiścić ewentualną karę regulaminową.
 7. W przypadku braku skuteczności wysłanego upomnienia, Biblioteka może powierzyć wyegzekwowanie zwrotu materiałów bibliotecznych oraz kar regulaminowych firmie windykacyjnej.
 8. Czytelnik, który nie rozliczył się z jedną z bibliotek Gminy Zwierzyn nie może korzystać z usług drugiej placówki.
 9. W przypadku zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia materiałów bibliotecznych, czytelnik obowiązany jest do wyrównania szkody poprzez:
  • Odkupienie identycznego dzieła lub innego, na które istnieje zapotrzebowanie,
  • Wniesienie odszkodowania w kwocie odpowiadającej rynkowej wartości dzieła.
 10. W przypadku zdekompletowania dzieła wieloczęściowego, czytelnik odpowiada tak jak za uszkodzenie lub zniszczenie całości. Pozostałe elementy dzieła nadal pozostają własnością Biblioteki.

 

§3. Zasady prezencyjnego udostępniania zbiorów bibliotecznych na miejscu

 

 1. Ze zbiorów stanowiących Księgozbiór Podręczny oraz aktualnych czasopism gromadzonych przez Bibliotekę korzysta się na miejscu w czytelni.
 2. Archiwalne numery czasopism mogą być wypożyczone na zewnątrz na takich samych warunkach jak książki.
 3. Kserowanie materiałów bibliotecznych odbywa się tylko w Bibliotece.

 

§4. Inne usługi biblioteczne

 

 1. Czytelnik, który ukończył 10 lat i jest zarejestrowany w bibliotece może korzystać nieodpłatnie ze sprzętu komputerowego i usług informatycznych w wyznaczonych miejscach.
 2. Osoba korzystająca ze stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu, zobowiązana jest do wpisania się do rejestru odwiedzin.
 3. Internet może być wykorzystywany jedynie w celach naukowo-poznawczych, edukacyjnych i informacyjnych, ewentualnie do obsługi poczty elektronicznej.
 4. Czas pracy przy stanowisku komputerowym wynosi 30 min. i może zostać przedłużony, jeżeli nie ma osób oczekujących.
 5. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego funkcjonowania sprzętu komputerowego użytkownik winien powiadomić dyżurującego bibliotekarza.
 6. Użytkownik ponosi odpowiedzialność materialną za świadome uszkodzenie sprzętu i urządzeń Biblioteki.
 7. Czytelnik posiada możliwość odpłatnego wydruku materiałów, z których korzysta na stanowisku komputerowym.
 8. Pełną odpowiedzialność za wykorzystanie witryn internetowych, a także za zawartość przesyłanych informacji pocztą elektroniczną, ponosi ich autor i użytkownik.
 9. Czytelnik ma prawo do korzystania z prywatnego sprzętu komputerowego (laptop, skaner) za wiedzą i zgodą bibliotekarza w wyznaczonym przez niego miejscu.

 

§5. Postanowienia końcowe

 

 1. Czytelnik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i stosowania zawartych w nim postanowień, co potwierdza swoim podpisem.
 2. Rozstrzyganie spraw nie ujętych w niniejszym Regulaminie należy do kompetencji Dyrektora Biblioteki.
 3. Osoby, które nie stosują się do postanowień Regulaminu mogą być czasowo lub w drastycznych przypadkach na stałe pozbawione możliwości korzystania z usług Biblioteki.
  • MKiDN
  • Link do strony Program Rozwoju Czytelnictwa
  • Link do strony Narodowy Program Czytelnictwa
  • Link do strony Biblioteka Narodowa
  • Link do strony Herb Zwierzyń
  • Legimi
  • Gaz-system Baltic Pipe
  • Baltic Pipe Projekt